Gizlilik İlkeleri


Sitemizi (ve mobil uygulamamızı) ziyaret etmekte olan siz ziyaretçi ve üyelerimizin bilgilerinin korunması ve bu konuda bilgilendirilmeleri hususunda BİS olarak azami hassasiyeti göstermekteyiz. Sitemiz ziyaretçilerinin bu Gizlilik Politikası metnini okuduğunu ve bu bilgileri bilerek ziyaretine devam ettiğini veya yeniden ziyaret edeceğini kabul ediyoruz.

 

Kişisel verilerinizin korunmaması, kanuna aykırı olarak toplanması veya kanuna aykırı olarak kullanılması konusundaki haklı beklentilerinizi karşılamak amacıyla ve bunlara aykırı davranmanın bizlere bazı sorumluluklar yüklemesi nedeniyle, bu konularda azami özen ve hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel verilerin neler olduğu, toplanma nedenleri ve toplanma şekilleri, kişisel verileri toplamanın hukuki sebepleri ve bilgi edinme ve itiraz hakkınız gibi konularda ayrıca sizleri bilgilendirmek istiyoruz :

 

Sitenin Veri Sorumlusu: 81 Yapım Reklam Prod. ve Bilişim San. Tic. Ltd Şti’dir. BİS, üyeye daha iyi hizmet verebilmek, hizmet kalitesini arttırmak, beklentileri karşılamak ve ziyaretçinin/üyenin beğendiği içerikleri analiz etmek ve onlara benzer içerikler üretebilmek amacı ile bistv.com.tr (veya mobil uygulaması) üzerinden (ve sözlü, yazılı veya elektronik olarak bizimle paylaşılan) üyenin adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri (ziyaretçi/üyenin BİS ile paylaştığı veya sistemin otomatik olarak topladığı) kaydetmektedir. Bu bilgiler aşağıda yazılı amaçlar ve yasal zorunluluklar hariç 3.kişilerle paylaşılmaz. Kişisel verilerin kaydedilmesinin amaçları ve hukuki sebepleri, üyelerle olası teknik aksaklıklarda iletişim kurabilmek, teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin sitede sorun olması halinde “siteye girilmemesi” gibi uyarılar yapabilmek veya sitedeki bir videonun internet ortamına yüklenmesi halinde hangi üye tarafından yüklendiğinin belirlenmesini sağlamak gibi nedenlerle), loca üyeliği halinde ödeme güvenliğini sağlamak ile hizmet ve içeriklerini üyenin tercihleri doğrultusunda geliştirebilmek ve benzeri konulardır.

 

Üyenin (ve kişisel verisi toplanmış ise ziyaretçinin) kişisel verileri; hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 

Üye (ve kişisel verisi toplanmış ise ziyaretçi), 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK”) kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Üye (ve kişisel verisi toplanmış ise ziyaretçi), bu haklarını kullanmak ile ilgili talebini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak BİS’e iletebilir.

Üye (ve kişisel verisi toplanmış ise ziyaretçi), yazılı talebini Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Erdoğanlar İş Merkezi No 14 / 5 Şişli İstanbul adresine ıslak imzalı dilekçesiyle veya BİS’in  bilgi@bistv.com.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilecektir.

Üyenin (ve kişisel verisi toplanmış ise ziyaretçinin), kişisel veri sahibi olarak sahip olduğu ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başvurucu başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Kamu kurumları tarafından mevzuat gereğince kişisel verilerinizin talep edilmesi halinde, bu kamu kurumu ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizi gizli tutmak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederiz. Ancak, gerekli tüm önlemleri almamıza rağmen, sitemize (veya mobil uygulamaya), sunucuya veya sisteme vb yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli önlemleri alınacaktır.

 

Çerezler ve iletişim izni : Ziyaretçi ve Üye, işbu siteyi ziyaret ederek daha iyi hizmet almak ve sunulan avantajlardan yararlanmak için söz konusu hizmet veya pazarlamanın kapsam ve süresince tüm verilerinin kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve iş ortakları ile paylaşılmasına ve iletişim bilgilerinin kullanılarak BİS tarafından pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde, yukarıda yazılı kanallar üzerinden haberleşme yapılmasına, telefon veya eposta adresine eposta gönderilmesine izin (açık rıza) verdiğini kabul etmiş sayılır.

 

Bunların yanında ziyaretçi ve üye, sitenin (veya mobil uygulamasının), bir internet sitesinin daha düzgün çalışmasına ve geliştirilmesine yardım eden ve ziyaretçilere ve üyelere ilgi çekici içerik hazırlamada yardımları olan küçük veri parçacıkları olan çerezler (cookies) de kullanmakta olduğunu ve kendisinin de buna onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

 

E-BÜLTEN

Bültenimize abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

Tüm Hakları Saklıdır 2018 ©