Üyelik Sözleşmesi


  1. İşbu sözleşmenin tarafları 81 Yapım Reklam Prod. ve Bilişim San. Tic. Ltd Şti (Adresi : Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak Erdoğanlar İş Merkezi No 14 / 5 Şişli İstanbul Telefon : +90 212 293 50 43/44  Eposta : bilgi@bistv.com.tr) ile  (bundan sonra “BİS”) ve ona ait bistv.com.tr sitesine üye olmak isteyen ve işbu sözleşmeyi okuyarak “okudum kabul ettim” seçeneğini işaretleyen (bundan sonra “üye”) internet kullanıcı gerçek veya tüzel kişidir.

 

  1. Sözleşmenin konusu, üyenin bistv.com.tr sitesinden yararlanma ve istemesi halinde hizmet satın almasının genel koşullarını düzenlemektir. Üyelik çeşitleri, standart üyelik ve loca üyeliğidir. Standart üye, yalnızca belli içeriklere ücretsiz olarak ulaşır; loca üyesi ise aylık veya yıllık dönemlerde ödeyeceği belli bir bedel karşılığında sitenin tüm içeriğine sınırsız olarak ulaşır. Üyeye, kullanım koşulları, gizlilik politikası ve kişisel verilerin korunması ve kullanılması konusunda aşağıda ayrıca bilgilendirme yapılmıştır. Üye, aldığı hizmetin dijital bir hizmet olduğunu ve (gayrı maddi olduğunu), kendisine fiziksel olarak teslim edilecek bir içerik olmadığını ve işbu sözleşmenin “okudum, kabul ettim” seçeneği işaretlendikten sonra yürürlüğe girdiğini kabul eder.

 

  1. Üye, işbu formu doldururken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, form doldururken vermiş olduğu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle aksaklık olması halinde, BİS’ten herhangi bir iade veya tazminat talebi olmayacağını ve formdaki bilgilerinde değişiklik olması halinde bunu BİS’e bildireceğini ve şifresini 3.kişilerle paylaşmayacağını kabul eder. Üye, şifresinin kendi iradesi dışında başkaları tarafından kullanılması halinde bunu fark eder etmez bu bilgiyi BİS ile paylaşmalıdır. Üye ayrıca, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Loca üyesi, satın almış olduğu hizmetin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkının bulunmadığını ve üyenin bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

  1. Üye, 18 yaşından büyük ve ayırt etme gücüne sahip (reşit) olduğunu, bistv.com.tr’nin yazılım ve tasarımının fikri mülkiyetinin BİS’e ait olduğunu, teknik aksaklıklardan veya güncellemelerden kaynaklı olarak siteye erişimin tamamen veya kısmen 24 saate kadar kesintiye uğrayabileceği (bu hallerin deprem, sel terör vb mücbir sebeplerde mücbir sebep ortadan kalktıktan sonra 24 saat sürebileceği) konusunda bilgilendirildiğini, bu halde üyenin sözleşme feshi veya herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talebi olmayacağını, BİS’in kendi uygun göreceği nedenlerle veya teknik nedenlerle veya yasal gereklilikler nedeniyle işbu sözleşme içeriğini tek taraflı olarak değiştirme hakkı bulunduğunu, siteyi kullanırken mevzuata uygun davranmayı, sitedeki görüntüleri video veya ekran görüntüsü olarak bilgisayarına veya başkaca bir aygıta kaydetmeyeceğini, bunu herhangi bir iletişim aygıtı vasıtasıyla yaymayacağını, (BİS’in alacağı veri tabanı, sunucu, yazılım vb şifrelenmesi gibi güvenlik önlemlerinin yanı sıra, üye de) bilgisayarını virüslere karşı korurken azami özen göstermeyi, başkalarının kişilik ve telif hakları dahil tüm haklarına tecavüz etmeyeceğini, başkalarını rahatsız etmemeyi, başkalarının zarara uğraması halinde bunun sadece kendisinden talep edileceğini bildiğini, başkalarının yazılım ve verilerine ulaşmamayı, başkalarının siteyi kullanmalarını veya sitenin yayın yapmasını zorlaştıran veya engelleyen herhangi bir eylem yapmamayı taahhüt eder, aksi halde üyeliğinin sonlandırılmasının yanında hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağının, kendisine bildirildiğini kabul eder. BİS’in veya 3.kişilerin yukarıda sayılan eylemlerde bulunan üyeden tazminat talep hakkı saklıdır.

 

  1. Kişisel verilerin kullanılması ve korunması hakkında aydınlatma :

Veri Sorumlusu: 81 Yapım Reklam Prod. ve Bilişim San. Tic. Ltd Şti’dir. BİS, üyeye daha iyi hizmet verebilmek, hizmet kalitesini arttırmak, beklentileri karşılamak ve üyenin beğendiği içerikleri analiz etme ve onlara benzer içerikler üretebilmek amacı ile bistv.com.tr (veya mobil uygulaması) üzerinden (ve sözlü, yazılı veya elektronik olarak) üyenin adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri toplayarak kaydetmektedir. Bu bilgiler aşağıda yazılı amaçlar ve yasal zorunluluklar hariç 3.kişilerle paylaşılmaz. Kişisel verilerin kaydedilmesinin amaçları ve hukuki sebepleri, üyelerle olası teknik aksaklıklarda iletişim kurabilmek, teknik ve hukuki tedbirleri almak (örneğin sitede sorun olması halinde “siteye girilmemesi” gibi uyarılar yapabilmek veya sitedeki bir videonun internet ortamına yüklenmesi halinde hangi üye tarafından yüklendiğinin belirlenmesini sağlamak gibi nedenlerle), (loca üyeliği halinde) ödeme güvenliğini sağlamak ve hizmet ve içeriklerini üyenin tercihleri doğrultusunda geliştirebilmek ve benzeri konulardır.

Üyenin kişisel verileri; Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak ve belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu(bundan sonra “KVKK”) kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili ;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Üye, bu haklarını kullanmak ile ilgili talebini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak BİS’e iletebilir.

Üye, yazılı talebini Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak Osmanlı İş Merkezi No 18 / 8 Taksim Beyoğlu İstanbul adresine ıslak imzalı dilekçesiyle veya BİS’in  bilgi@bistv.com.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilecektir.

Üyenin, Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğu ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başvurucu başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

  1. Çerezler ve iletişim izni : Üye, işbu sözleşmeyi imzalayarak daha iyi hizmet almak ve sunulan avantajlardan yararlanmak için söz konusu hizmet veya pazarlamanın kapsam ve süresince tüm verilerinin kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve iş ortakları ile paylaşılmasına ve iletişim bilgilerinin kullanılarak BİS tarafından pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde, yukarıda yazılı kanallar üzerinden haberleşme yapılmasına, telefon veya eposta adresine eposta gönderilmesine izin (açık rıza) verdiğini kabul eder.

Bunların yanında üye, sitenin (veya mobil uygulamasının), bir internet sitesinin daha düzgün çalışmasına ve geliştirilmesine yardım eden ve üyelere ilgi çekici içerik hazırlamada yardımları olan küçük veri parçacıkları olan çerezler (cookies) de kullanmakta olduğunu ve kendisinin de buna onay verdiğini kabul eder.

 

  1. Üye, BİS’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

  1. İşbu sözleşme, Loca Üyesi’nin Loca Üyesi olma anında kurulmuş olup, BİS veya Loca Üyesi tarafından iptal edilene kadar geçerlidir. Loca Üyesi, adres ve e-posta adresi değişikliğini güncelleyeceğini, aksi halde kendisinin bilinen son adresine yapılan tebligatların geçerli olacağını kabul etmiştir. Taraflar arası ihtilaf vukuunda İstanbul İcra Daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

E-BÜLTEN

Bültenimize abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

Tüm Hakları Saklıdır 2018 ©